Firma Biocom - doradztwo ekologiczne świadczy szeroki zakres usług doradczych w zakresie przepisów ochrony środowiska.
Dla Państwa wygody zdefiniowaliśmy zakres proponowanych usług:

1. Audyt środowiskowy

Jest to przegląd prawny i organizacyjny przedsiębiorstwa wzorowany na audytach ISO 14001:2005 Audyt środowiskowy polega na ocenie stopnia przestrzegania przez Przedsiębiorcę wymagań przepisów ochrony środowiska oraz wskazania ewentualnych niezgodności i podjęcie działań korygujących. Audyt kończy się pisemnym raportem wraz z zaleceniami pokontrolnymi.
Audyt kończy się pisemnym raportem wraz z zaleceniami pokontrolnymi.

2. Stałe doradztwo - outsourcing

Stałe doradztwo i prowadzenie w imieniu Przedsiębiorcy bieżących spraw związanych z ochroną środowiska, jak np.:

- terminowe, cykliczne sporządzanie sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska, odpadowych, OŚ-OP1, OPAK

- naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

- naliczanie opłaty produktowej

- wnioski o wydanie i aktualizację pozwoleń

- prowadzenie spraw do momentu uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych

- wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: wytwarzanie, przetwarzania, zbierania i transportu odpadów

- zgłoszenia instalacji

- karty informacyjne przedsięwzięć

- nadzorowanie ewidencji odpadów

- nadzorowanie ewidencji opakowań

- nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, negocjowanie warunków współpracy z organizacjami odzysku, rejestracja w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego

- nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o bateriach i akumulatorach, negocjowanie warunków współpracy z organizacjami odzysku, rejestracja w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego

- nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, negocjowanie warunków współpracy z organizacjami odzysku, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego

- prowadzenie konta i sprawozdawczość w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE)

- bieżący monitoring przepisów

- doradztwo w kontaktach z urzędami

- obecność podczas kontroli WIOŚ

- doradztwo w doborze podwykonawców usług ekologicznych, nadzorowanie umów z firmami odbierającymi odpady wraz z weryfikacją legalności ich działania

- doradztwo w kontaktach z innymi podmiotami gospodarczymi

- pomoc w prawidłowej organizacji przedsiębiorstwa

- doradztwo z zakresu ochrony środowiska podczas nowych projektów inwestycyjnych

- nadzorowanie obowiązków pomiarowych zakładu w zakresie hałasu, powietrza, wody i ścieków wraz z organizacją terminów i warunków pomiaru

- sporządzenie lub aktualizacja rejestru aktów prawnych, którym podlega przedsiębiorstwo

3. W ramach współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oferujemy swoją pomoc przy uzyskiwaniu kredytów ekologicznych i inwestycyjnych.

4. Prowadzimy punkt skupu zużytych akumulatorów i elektrośmieci.
 
 
 

Site by GRAPHIX / www.graphix.pl

 

copyright (c) BIOCOM ECOLOGICAL CONSULTING 2014